Valu tunnistaja maailmas

Väljaandmine toimub vastavalt nendele tingimustele, mis on ette nähtud selle riigi seadusandluses, kelle poole väljaandmispalvega pöördutakse. Kui mis tahes osavõttev riik on teinud klausli vastavalt käesoleva artikli 2. Kord aastas on ta enda vastu aus. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of this Convention.

Mehed tapsid mõrva varjamiseks ka tunnistaja

Mitteametlik tõlge Käesoleva konventsiooniga ühinenud riigid, võttes arvesse, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas väljakuulutatud põhimõtete järgi on inimühiskonna kõigi liikmete võrdsete ning võõrandamatute õiguste tunnustamine vabaduse, õigluse ja üldise rahu aluseks, tunnistades, et need õigused tulenevad inimisiksusele omasest väärikusest, võttes arvesse, et vastavalt põhikirjale, sealhulgas selle Käesolevas konventsioonis tähendab mõiste «piinamine» mis tahes tegevust, millega inimesele tahtlikult tekitatakse tugevat füüsilist või vaimset laadi valu või piinu, et saada sellelt isikult või kolmandatelt isikutelt Valu tunnistaja maailmas või ülestunnistusi; et karistada teda teo eest, mille on toime pannud tema ise või kolmas isik või mille toimepanemises teda kahtlustatakse; või et hirmutada teda või kolmandat isikut, või et neid millekski sundida, või mis tahes muul diskrimineerimisel rajaneval põhjusel, kui Kui liigesed on haiged valu või piina tekitajaks on riigi ametiisik või muu isik, kes täidab ametiisiku ülesandeid, või kui seda tehakse nende õhutusel, nende kaasteadmisel või vaikival nõusolekul.

Selle mõiste all ei mõelda valu või piina, Valu tunnistaja maailmas tekib üksnes seaduslike sanktsioonide Valu tunnistaja maailmas tagajärjel või on nendest sanktsioonidest lahutamatu või kutsutakse nende poolt juhuslikult esile. See artikkel ei kahjusta ühtegi rahvusvahelist dokumenti ega mingisugust siseriiklikku seadusandlust, mis sisaldab või võib sisaldada laiema ulatusega sätteid.

Iga osavõttev riik rakendab efektiivseid seadusandlikke, administratiivseid, kohtulikke ja muid meetmeid, et ära hoida piinamisi tema jurisdiktsiooni Valu tunnistaja maailmas oleval mis tahes territooriumil.

Piinamist ei saa õigustada mitte mingisugused erandlikud asjaolud, mis need ka poleks: ei sõda ega sõjaoht, ei seesmine poliitiline ebastabiilsus ega mis tahes erakorraline olukord.

Valu tunnistaja maailmas Birch jatab liigeste ravi

Kõrgemalseisva ülemuse või riigivõimu käsk ei saa õigustada piinamist. Mitte ükski osavõttev riik ei tohi mitte ühtki isikut teise riiki välja või tagasi saata «refouler» ega teda teisele riigile välja anda, kui on tõsine alus arvata, et seal võib teda ähvardada piinamine.

Sellise võimaluse kindlakstegemisel arvestavad pädevad võimuorganid kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, kaasa arvatud sellised juhud, kui nimetatud teises riigis praktiseeritakse pidevalt inimõiguste jõhkrat ja massilist rikkumist ning kitsendamist.

Iga osavõttev riik tagab, et kõik piinamiseks peetavad teod oleksid sätestatud kuritegudena vastavalt tema kriminaalseadusandlusele.

Valu tunnistaja maailmas Liigeste ravi aloe.

See käib ka piinamiskatsete ja igasuguste tegude kohta, mis kujutavad endast süükaaslust või piinamises osalemist. Iga konventsioonist osavõttev riik näeb selliste kuritegude puhul ette karistused, mille juures võetakse arvesse nende raskusastet.

Iga osavõttev riik rakendab meetmeid, mis võivad olla vajalikud, et kehtestada tema jurisdiktsioon 4. Iga osavõttev riik rakendab analoogiliselt meetmeid, mis võivad olla vajalikud, et kehtestada tema jurisdiktsioon selliste kuritegude üle neil juhtudel, kui eeldatav kurjategija asub tema jurisdiktsiooni all oleval mis tahes territooriumil ning riik ei anna teda vastavalt 8.

Valu tunnistaja maailmas Lendav valu liigeses

Käesolev konventsioon ei välista ükskõik missuguse kriminaal-jurisdiktsiooni teostamist vastavalt siseriiklikule seadusandlusele. Kui ükskõik millise osavõtva riigi territooriumil asub isik, keda süüdistatakse 4.

Valu tunnistaja maailmas Valu liigestes Arthadol

Vahi alla võetakse või muid juriidilisi meetmeid rakendatakse vastavalt antud riigi seadusandlusele, kuid seda tehakse ainult kriminaalprotsessuaalsete toimingute teostamiseks või süüdistatava väljaandmiseks vajaliku aja kestel.

Selline riik viib viivitamatult läbi faktide eeluurimise.

Doris Kareva

Igale isikule, kes on vahistatud käesoleva artikli 1. Kui riik on vastavalt käesolevale artiklile mõne isiku vahistanud, teatab ta viivitamatult 5.

Sõda ja Tõde ~ Mooji (War and Truth)

Kui riik teostab käesoleva artikli 2. Kui osavõtva riigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil avastatakse isik, keda kahtlustatakse mis tahes 4.

Advokaat usub, et puuduv tunnistaja teab olulist infot lapse tapnud garaažiuksest

Nimetatud võimud teevad otsuse samal viisil nagu mis tahes tavalise raske kuriteo puhul vastavalt selle riigi seadusandlusele. Nõuded kohtulikuks jälitamiseks ja süüdimõistmiseks vajalike tõendite suhtes ei tohi 5. Igale isikule, kelle suhtes käib mentelus seoses 4. Osalevad riigid kohustuvad selliseid kuritegusid kui väljaandmist kaasa toovaid kuritegusid võtma mis tahes väljaandmise lepingusse, mida need riigid edaspidi omavahel sõlmivad.

Kui osavõttev riik on Valu tunnistaja maailmas väljaandmise tingimuseks vastava lepingu olemasolu, kuid saab väljaandmispalve teiselt osavõtvalt riigilt, kellega tal pole väljaandmise lepingut, siis võib ta selliste kuritegude puhul käesolevat konventsiooni käsitleda väljaandmise õigusliku alusena. Väljaandmine toimub vastavalt nendele tingimustele, mis on ette nähtud selle riigi seadusandluses, kelle poole väljaandmispalvega pöördutakse.

Kui osavõtvad riigid pole seadnud väljaandmise tingimuseks lepingu olemasolu, käsitlevad nad omavahelistes suhetes kuritegudena selliseid kuritegusid, mis toovad kaasa väljaandmise vastavalt tingimustele, mis on ette nähtud väljaandmispalve saanud riigi seadusandluses.

Valu tunnistaja maailmas Cream Silk Pathid liigeste ulevaateid

Väljaandmise seisukohalt käsitlevad osavõtvad riigid selliseid kuritegusid nii, nagu oleksid need toime pandud mitte üksnes nende toimepanemiskohas, vaid ka nende riikide territooriumil, kes on kohustatud kehtestama oma jurisdiktsiooni vastavalt 5. Kui mis tahes 4. Osavõtvad riigid täidavad oma käesoleva artikli 1.

Valud kuunarnuki liigese, mida teha osavõttev riik tagab, et piinamise keelustamist käsitlevad õppematerjalid ja informatsioon võetakse täies ulatuses programmidesse, mille põhjal valmistatakse ette täitevasutuste personali ning sõjalist, meditsiinilist või tsiviilpersonali, ametiisikuid Valu tunnistaja maailmas teisi, kes võivad olla mis tahes vormis seotud vahistatud, kinnipeetud või karistust kandvate isikute vahi all pidamise, ülekuulamise või nende kohtlemisega.

Iga osavõttev riik viib selliste isikute kohustusi ja funktsioone sätestavatesse eeskirjadesse või juhenditesse sisse piinamiskeelu. Võetakse tarvitusele meetmed, et tagada kaebaja ja Valu tunnistaja maailmas kaitse igasuguse halva kohtlemise või hirmutamise eest, mis on seotud tema kaebuse või tunnistajaütlustega. Iga osavõttev riik tagab oma õigussüsteemi abil, et piinamise ohver Valu tunnistaja maailmas hüvituse ning et talle oleks tagatud õigus õiglasele ja küllaldasele kompensatsioonile, kaasa arvatud võimalikult täielikele rehabiliteerimisvahenditele.