Joke Spin Hoods. kaardimängud in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe

Ma ei näe ühtki põhjust, miks veendunud krist­ lane ja veendunud ateist ei võiks teineteisest lugu pidada. Kõik meie soikunud rah­ vusliku tegevuse mootorid vaja­ vad uuesti käivitamist ja pole kaugeltki kindel, kas leidub käi­ vitajaid. Kesler on oma koreograafias osanud tekitada pingeid ja pingelangu­ si, rõõmu ja traagikat.

Not your exact words, but am I wrong? Pole teie täpsed sõnad, aga kas ma eksin? A symbol, Mrs. Sümbol, proua Murphy What is wrong with you morons? Mis sul vigasetel viga on? Tom woke up on the wrong side of the bed.

Joke Spin Hoods

Tom ärkas voodi valel küljel. You take a nap in the wrong place, you got a chance of being eaten. Teete uinaku vales kohas, teil on võimalus, et teid süüakse. Need soovid pole iseenesest valed, kuid kui neid ei kontrollita, võivad need kiusatusele raskemini vastu seista. Is something wrong with me? Kas mul on midagi valesti? Did I say something wrong?

Kas ma ütlesin midagi valesti? I realized I was doing her wrong. Sain aru, et tegin teda valesti. So give him the STD meds and hope the tests were wrong. Nii et andke talle suguhaiguste ravimid ja loodan, et testid olid valed. He did you no wrong by gleaning from your field. Ta ei teinud sulle midagi valesti, kui noppis oma põllult. Copy Report an error If no return address is provided and literature is included, this too may give the wrong impression that the Society is the sender.

Joke Spin Hoods tagastamise Joke Spin Hoods ei esitata ja kirjandus on lisatud, võib ka see jätta vale mulje, et saatja on selts. After a war, always, the victorious side is right and the vanquished side is wrong.

Pärast sõda, alati, võidukas pool on õige ja võidetud pool on vale. I was wrong to ever question your wisdom, my lady, and I wish to make amends.

Ma eksisin, kui kunagi küsisin su tarkuses, mu daam, ja ma soovin seda heastada. We know that something has gone fundamentally wrong. Me teame, et midagi on läinud põhimõtteliselt valesti. Copy Report an error The fundamental reason why sexual immorality is wrong is that Jehovah —the Giver of life and Bestower of sexual capacity in humans— disapproves of it. Põhiline põhjus, miks Joke Spin Hoods ebamoraalsus on vale, on see, et Jehoova - elu andja ja inimestel seksuaalse võimekuse toetaja - mõistab selle hukka.

You mean the coin landed the wrong way? Kas sa mõtled, et münt maandus valel viisil? See jääb pikaks ajaks kestma tuleviku põlvkondadele. Seda hoolimata hääletuse eel tehtud üleskutsetest neid boikoteeri­ da. Lisaks valiti teiseks kolme-aastaseks perioo­ diks jätkama Senegal, Nepal, Pakistan, Ukraina ja Mehhiko. Liikmed inimõiguste nõuko­ gusse valitakse regionaalsete gruppide kaupa.

Sel korral oli konkurents ainult Aasia riikide rühmas, kus neljale kohale kan­ dideerisid viis riiki — Usbe­ kistan, Hiina, Nepal, Pakistan ja Saudi Araabia, kellest viimane sisse ei saanud. Venemaa valiti inimõigus­ nõukogusse uuesti pärast seda, kui tal neli aastat tagasi jäi kaks häält puudu, et tagada endale ka teine ametiaeg.

Eesti tahab Estonia uut uuri­ mist ja Rootsis tahavad oposit­ olla selle liikmed kaks kolme­ aastast perioodi. ÜRO Inimõiguste Nõukogu on üks kolmest ÜRO piiratud liikmesusega nõukogust, kuhu kuulub 47 valitavat ja roteerivat liikmesriiki kõigist piirkond­ likest gruppidest, kelle ülesanne on kaitsta ja edendada inimõi­ gusi kogu maailmas.

Genfis tegutsev inimõiguste nõukogu asutati ÜRO peaas­ samblee otsusega Rahvusvahelised inimõigus­ organisatsioonid kutsusid de­ mokraatlikke riike enne teisi­ päevast hääletust mitte andma oma häält riikidele, mis inimõi­ gusi ei austa. Iga riik peab ÜRO Peaassambleel toimuvatel vali­ mistel saama 97 riigi toetuse, mis tähendab, et demokraatli­ kud riigid saaksid blokeerida selliste riikide valimise nõu­ kokku isegi siis, kui neile ei ole vastaskandidaate esitatud.

Damberg ei ole uurimise lubamisele vastu, aga ta ütles, et tahab kõigepealt teada, kas Rootsi õnnetuste uurimise ko­ misjon SHK peab uusi su­kel­ dumisi vajalikuks. Kui Rootsi, Soome ja Eesti õnnetuste uurimise ametkonnad jõuavad järeldusele, et uued sukeldumised on vajalikud, on Rootsi Dambergi sõnul valmis Estonia vraki hauarahu tühista­ ma. See võib nõuda nii Rootsi seaduse kui ka rahvusvahelise kokkuleppe muutmist.

Tõsiasi, et uute viirusjuhtude arv on viimasel ajal kasvanud, mõjutab paljude elustiili, ter­ visekäitumist ja igapäevaharju­ musi. Uue, veelgi tõsisema pöörde võttis Ontarios olukord eelmisel reedel, kui provintsis registreeriti rekordiliselt uut juhtu.

Päev varem oli Joke Spin Hoods arvmis samuti provintsi rekordiks ja kaks päeva varem Provintsivalitsus teatas uute rangemate meetmete keh­ testamisest Torontos, Ottawas ja Peeli regioonis, kus nakatumisi kõige enam.

Neis piirkondades keelati alates laupäevast vähe­ malt 28 päevaks siseruumides einesta­m ine söögikohtades, samuti suleti treeningklubid, kinod, ­ kasiinod jmt. Muudatusi on ka spordialade harrastamises jm. Samuti palutakse neis piirkondades elavatel inimestel lahkuda kodust vaid olulistel põhjustel.

Avatuks jäävad koolid ja lastehoiud. Nagu märkis provintsi pea­ minister Doug Ford, lähevad kõik trendid vales suunas ja pandeemia on võtnud kiirust murettekitaval määral, lisades, et kui see jätkub, võivad Joke Spin Hoods late intensiivraviosakonnad saa­ da peatselt ülekoormatud.

Märkimisväärsel arvul On­ tario koolides on registreeritud COVID juhte ja on vane­ maid, kes on otsustanud lapsi kaugõppele jätta. Üks uurimus tõi välja, et ühes kümnest Kanada perest on laps pidanud COVID tõttu koolist puudu­ ma, mis mõjutab ka vanemate töölt puudumist.

Arvustused

Rekordilise uute juhtude arvuga reedest järgnevatel ­ päevadel on uute nakatunute arv olnud mõnevõrra madalam: laupäevalpühapäevalesmaspäevalteisipäeval ja kolmapäeval Haiglaravil oli kolmapäeval inimest.

Siiski on hetkel veel vara oodata hiljuti kehtestatud uute piirangute mõju haigus­ juhuste arvu langusele. Quebecis registreeriti teisi­ päeval uut nakkusjuhtu, esmaspäeval Eelmisel ­ nädalal oli aga provintsis järjest päevi, kus uute juhtude arv üle Ta märkis, et olukord paistab stabiliseeruvat.

Briti Kolumbias teatati tei­ sipäeval uuest nakatumisest viimase nelja päeva jooksul. Manitobas oli teisipäev kol­ mas uute juhtude osas rekordeid murdev päev vähem kui nädala jooksul, kui registreeritud hai­ gusjuhte oli Atlandi-äärne Kanada on saanud nii populaarseks, et mõned kanadalased on otsusta­ nud sinna kolida.

Üle Kanada oli neljapäeva hommikuse seisuga registreeri­ tud Näituse fookuses on Rahva Muuseumi poolt kor­ lugu­ Joke Spin Hoods, raldatud Muuseumihariduse inimsusevastased taarse režiimi toimimine, suvekoolis, kuhu kogunes ligi totali­ 80 pedagoogi erinevatest Eesti põge­nemine, vastupanu ja vaba­ muuseumidest. Kuna on duse taastamine. Keerulised tee­ Eestis digikultuuri teema-­ mad, millest on mõnikord raske, aasta, keskendus suvekool sel eriti lastega, rääkida.

E-giid räägib erinevatest dus on põimitud ka koolide te­ saatustest, mida inimesed on gevusse. Õpetajad saavad muu­ Eesti lähiminevikus läbi elanud seumilt abi Liigeste artroosi ravis diagramm täitmisel ning juhendab erinevates näi­ ning muuseumid jälle rahas­ tuse tegevuspaikades avastama, tavad oma tegevusi Valu liigestes ru arutama ja lahendama lugudel dest saadava tuluga.

Tavaliselt põhinevaid ülesandeid. Erine­ on igal väiksemalgi muuseumil vate inimeste kogemuste kaudu pakkuda erinevaid temaatilisi on võimalik õppida nii ajalugu muuseumitunde õpilastele, mida kui kujundada väärtushinnan­ viivad läbi haridustaustaga guid — eesmärk on ärgitada muu­seumitöötajad.

Muuseu­mide külastajaid arutlema universaal­ näitusi arendatakse ka õpilasi sete väärtuste ja teemade üle. Kooli­ kõige lähedasemaid Eesti muu­ gruppidele pakub Vabamu eri­ seume, Okupatsioonide ja vaba­ nevaid muuseumitunde teema­ duse muuseum Vabamu taas­- del: vabadus ja kohustus, kuidas a­vati Kõikidest nendest lahendus­ test on võimalik nii paljugi ­õppida Torontosse tulevikus ­rajatava muuseumi arendamisel: kuidas jutustada erinevaid elu­ saatusi, kuidas rääkida üldistel teemadel nagu põgenemine, pa­ gulus, migratsioon ja integree­ ru­mine samal ajal spetsiifiliselt ja üldinimlikult, nii et lood ­pakuksid huvi mitte ainult eesti päritoluga inimestele, vaid ka laiemale üldsusele.

Paleoaja loomad ärkavad ellu Loodusmuuseumis Vabamu Joke Spin Hoods Aive Peil, kes vastutab muuseumihariduse eest, hoiab käest digitaalsed muuseumigiidi. Tallinna Loodusmuuseum on Eesti muuseumimaastikul üks innovatiivsemaid tehnoloogia kasutajaid. Mitte tehnoloogia enda pärast, aga selleks, et ellu äratada miljonit aastat ta­ gasi väljasurnud liigid.

Koos­ töös Eesti IT-arendajaga on muuseum välja töötanud erine­ vaid liitreaalsuse lahendusi, kus inimesed saavad muuseumi külastades näha oma nutitele­ foni abil samas ruumis liikuvaid olendeid. Liitreaalsus tähendab­ ki seda, et meie ümber olevasse reaalsusesse tuuakse virtuaalsed elavad kujud — nagu seda te­ hakse populaarses Pokemoni mängus, kus jahitakse virtuaalo­ lendeid linna peal.

Loodusmuu­ seumil on kasutusel ka virtuaal­ reaalsuse lahendusi, kus spet­ siaalsete VR-prillidega ollakse Joke Spin Hoods 3D filmi — nt sukeldutakse sadade miljonite aastate tagu­ sesse merepõhja, et kogeda sealset elu või elatakse läbi muttide elu algus munaraku vil­ jastumisest, loote arenemisest emakas kuni sünnitakse mutipo­ jana maailma.

Päris lahe, eks?! Nende E-lahenduste koosta­ jad siiski hoiatavad liigse teh­ noloogialembelisuse eest. Väga tihti on võimatu luua lahendusi, mis töötaksid igas mobiilis ja alati ilma äpardusteta. Põne­ vamate lahenduste arendamine on keeruline ja ajamahukas, mõnikord nõuab ka palju fi­ nantsilist ressurssi. Samas mit­ med populaarsemad lahendused võivad olla ka väga lihtsad ja kerged koostada, nagu nt. QRkoodide kasutusel põhinevad näituse giidid ja maastiku­ mängud.

Koroonaajal sai väga popu­laarseks ka muuseumi vir­ tuaalkülastus, mille väljaaren­ damine võttis ainult paar päeva ja oli peaaegu tasuta. Vaja oli ainult ° kaamerat ja vaba­ varalist programmi, nagu genia.

Jälle mi­ dagi, mida tasub ehk tulevikus ka väliseesti muuseumi jaoks rakendada, et näitused oleksid ligipääsetavad ka mujalt maail­ mast.

Chocolate is my BoyfriendHoodie Funny Hipster Joke Indie Joke Present Gift

Põnev väljapanek viib külastaja ­muinasjutu fantaasiamaailma, kangelaste ja kangelannade, imeesemete, rääkivate loomade ja lindude imemetsa. Näitusel saavad selgeks mui­ nasjuttude põhitõed Joke Spin Hoods kuidas muinasjutud on ajas muutunud.

Võimalik on oma muinasjutte koostada tegelasi ja tegevusi välja kedrates selleks etteval­ mistatud mängust. Muinas­ jutunäituse idee autor ja kuraator on Katrin Sipelgas, kes on va­ rem töötanud palju filmikunsti­ ga. Kontseptsiooni ja sisu loo­ misprotsessi on olnud kaasatud mitmed tuntud Eesti kunstiini­ mesed nagu Jaak Kilmi ja Andrus Kivirähk. Isegi, kui näi­ tuses on kasutatud ka erinevaid uudsemaid tehnilisi lahendusi, on põhirõhk pakkuda manuaal­ set ja käelist tegevust perekonna väiksematele.

Järgmisel aastal on ERMil plaanis viia näitus maailma rändama, ehk tulevikus on seda võimalik näha ka Torontos. Kokkuvõttena võib öelda, et viimasel ajal on Eesti muuseu­ mides välja Sailitada pulseerivat valu nii mõnda­ gi huvitavat ja kasulikku.

On Interaktiivsed näituse osad õpetavad lähiajalugu ning milliseid valikuid inimesed pidid keerulistel aastatel tegema. Muuseumitunnid on oluline osa Eesti laste haridusteest. Selle tõttu on hea, et erinevad vir­ tuaal­ sed lahendused toovad need kättesaadavamaks ka koo­ lidele ja õpilastele, kellel muuseumi kohale jõudmine ­ oleks liiga suur pingutus.

Digi­ lahendused annavad ka Torontos asuvale muuseumile võimaluse olla mingil moel kaasatud Eesti muuseumiellu — sel aastal võttis VEMU näiteks esmakordselt osa Muuseumiööst, millal Eesti muuseumid hoiavad oma uksi tasuta lahti hilja ööni.

Võib-olla tulevikus saame ka olla kaasas pakkumas virtuaalseid muuseu­ mitunde Eesti koolidele. Norra süüdistas Venemaad küberrünnakus parlamendi vastu p­idas Norra valitsus süüdistas tei­ sipäeval Venemaad augusti­ kuises küberrünnakus Norra parlamendi e-kirja süsteemi vastu.

Joke Spin Hoods

Rünnak tuvastati augustis, kui Norra teatas häkkeritest, kes olid tunginud parlamendi e-kir­ jade süsteemi ja pääsenud ligi mõne seadusandja sõnumitele. Teateid on ka Vene häkkerite püüdlustest tungida COVID vaktsiini väljatöötavate teadus­ asutuste arvutisüsteemidesse. Venemaa on korduvalt eita­ nud välismaal häkkimisega tegelemist. Nimetagem need seitse ­ sarvilist lihtsalt eluterve ühis­ konna vaenlasteks, seda nad ju kahtlemata on.

Vaenlastega tu­ leb võidelda ja võitluses on ­oluline teada, kes vastastest on kõige kardetavam, keda tuleb esimeses järjekorras üritada kahjutuks teha. Õnneks ei ole me selles võit­ luses üksi. Kui lubatakse veel kord silmanurgast piibli poole piiluda, siis leiame sealt sama arvu voorusi. Kolme tähtsamat nimetatakse jumalikeks, üle­ jäänud neli peavad leppima ­ilmaliku staatusega.

Olgu sellise liigitusega nüüd kuidas on, headeks abimeesteks võitluses võib kindlasti pidada neid kõiki. Õigemini ongi Joke Spin Hoods lahin­ Joke Spin Hoods pahed ja voorused ise, võitleva armee armee peastaap asub aga meie olemuses. Süda langetab õiged otsused, mõis­ tuse hooleks jääb anda vastavad korraldused. Kõrkus on pahe, mis tarkuse rünnakule kaua vastu ei pea. Eesti vanasõna, mis kinnitab, et uhkus tuleb ikka enne lange­ mist, käib tegelikult kõrkuse kohta.

Uhkus ei ole tingimata negatiivne mõiste, see on mõnikord vajalik ja õigustatud. Ahnus ja kadedus on kaks kurjemat ja inetumat pahet, ­ mille vastu saab ainult tugeva õiglustundega.

Apluse vastu aitab mõõdukus, iharuse vaos ­ hoidmiseks vajame tarkust ja kindlameelsust. Viha ei tarvitse olla läbinisti halb. Tugev viha­ laeng annab jõudu, millega võib korda saata midagi väärtuslikku, mis ehk muidu oleks tegemata jäänud. Mida peame kartma, on kontrollimata raev. Mitte viha, vaid vihkamine on omadus, mille tasalülitamiseks vajame ülimat voorust nimega armas­ tus. Iga raev kulub kord õhu­ keseks, keegi ei suuda igavesti vihata. Armastamast ei Joke Spin Hoods me aga kunagi.

Ükski inimene ei jää iial nii viletsaks ja jõuetuks, et ta enam armastada ei jaksa. Olemegi peapattude enamiku seljatanud ilma kaht raskeka­ hurit — usku ja lootust — mängu toomata.

Eesti Elu / Estonian Life No. 41 | October 16, by Eesti Elu / Estonian Life - Issuu

Järele on jäänud vaid üks armetukene nimega laiskus. Seda esimese hooga nagu ei ­oskagi vaenlaseks pidada. Just see on see kaheksas kurikael, millele pealkirjas ­ ­vihjatakse.

Joke Spin Hoods

Selle kurikaela nimi on üks­ kõiksus ja see on kõigist kõige hullem, sest sellele pole vastu­ mürki. Ükskõiksus on laiskuse sohilaps, kes teeb Joke Spin Hoods rohkem kurja kui kõik teised vaenlased hulgakesi.

Ganz egal! Tänapäevasel Eesti kirjan­ duspõllul figureerib üks kirja­ nik, kes ei jäta kasutamata ühtki võimalust, et pilada religiooni. Mind see ei häirinud, kuni ta kord tutvustas end paadunud ateistina. Just paadunud, mitte veendunud. Ma ei näe ühtki põhjust, miks veendunud krist­ lane ja veendunud ateist ei võiks teineteisest lugu pidada.

Mõlemad on ju usklikud ini­ mesed, nad usuvad ainult erine­ vaid asju. Üks on veendunud, et Jumal on olemas; teine sama kindlalt veendunud, et teda pole olemas. Tõendeid pole kummal­ gi.

Veendumused on elukoge­ muste vili, emb-kumb võib kord teise leeri üle minna. Mäleta­ta­ vasti oli Aleksandr Solženitsõn kunagi veendunud kommunist. Paadumus tähendab lihtrahva keeles, et ah, ei viitsi tühja pärast pead vaevata. Kama kõik. Kas tänaste pensionäride vaesus on põhiseadusega kooskõlas?

Võrdluses teiste Euroo­ pa riikidega torkab silma, et eakate suhtelise vaesuse määr on üsna lõdvalt seotud sellega, kas tegemist on uue või vana liikmesriigiga, kas SKT on kõr­ gem või madalam.

Samas annab vaidlus pensionireformi üle ­ tõenäoliselt väga olulise Riigi­ Joke Spin Hoods lahendi, mis määrab pike­ maks ajaks õiguse ja poliitika piirid vaesusega seotud teema­ deringis. Selle põhjalt võiks prognoosida, et tulemas on väga põhimõtteline ja ka juristidele huvitav lahend.

Pin on Laste kokaraamatud

Surmapatte on piibli õpetuse järgi seitse: kõrkus, ahnus, iharus, kadedus, aplus, viha ja laiskus. Nendest kõneldes olen aga kohe alguses sunni­ tud terminoloogiat muutma, sest kõik lugejad ei tarvitse pühakirja tõdesid omaks võtta.

Mis aga ei takista neid kristliku moraali järgi ela­ mast. Patt ei ole meeldiv Joke Spin Hoods. Keegi ei taha end patusena tunda ega kahetseda, kui tal enda arvates midagi kahet­ seda pole. Ka siinkirjutaja eesmärk ei ole kristluse pro­ pageerimine, ta pole selleks kutsutud ega seatud, valitud ega vabatahtlikult hakanud.

  1. Kersti Kõrsmaa (kerstikrsmaa) - Profile | Pinterest
  2. Koor seljavalu liigestest

Need seitse vastumeelset oma­ dust tuletavad aga end alatasa meelde ja kutsuvad nende ­olemust lahkama. Et kogu lugejaskonnaga s­amale lainele saada, lubatagu kasutada väikest süütut kava­ lust. Loobugem rääkimast pa­ tust, nii võtame igalt blas­ feemiliselt irvhambalt võima­ luse vahele hüüda, et kui pada Peeter Järvelaid Eelmisel nädalal järgmise aasta eelarve suhtes kokku­ leppele jõudnud valitsuskoa­ litsioon on otsustanud Koheselt algas opositsiooni ja Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu turmtuli, kui­ das pensionitõus tuleb laenu­ raha arvelt ja kuidas Eestit võib tabada Portugali või Kreeka saatus, kus avastame, et meil on sotsiaalkindlustuse ja tervishoiukulud laenuraha peal.

Algatuseks on natuke piinlik rahandusega kursis olevatele inimestele meenutada, et kui eelarve on defitsiidiga, siis on väga raske Joke Spin Hoods, milliseid ku­ lusid tehakse defitsiidi, milliseid jooksvate tulude arvelt, sest vaid osa eelarvetuludest on siht­ otstarbelised. Seda eriti teiste riikide fiskaal­ poliitikaga võrreldes.

Tasakaalus eelarve dogmaati­ kast taganemise ja eelarve ­kaudu majanduslanguse leeven­ damise vajadust on tänases olu­ korras tunnistanud nii oposit­ sioon kui Eesti Pank. On üsna laiapõhjaline konsensus, et tu­ leks hoogustada investeeringuid, kuid investeeringute hüppelisel suurendamisel on teatavaid pii­ ranguid.

Account Options

Nimelt võtab korralike in­ vesteeringute ettevalmistamine aega, majandust elavdama pidav raha jõuab majandusse läbi pudelikaelteks osutuda võivate ­ kindlate kanalite või sektorite — meil tihti läbi ehituse. Juba sea­ duste ja kordadega ettenähtud menetluste tõttu võib täiendava stiimuli jõudmine reaalmajan­ dusse venida. Tuleb rakendada ka teisi majanduse ergutamise mooduseid sh kiiremaid meet­ meid, mille hulka kuulub näiteks kevadel rakendatud ja väga efektiivseks osutunud pal­ gatoetus, kuid mõned teised riigid on inimeste toimetuleku ­ toetamise kaudu tarbimist er­ gutanud ja deflatsiooni vastu võidelnud veelgi radikaalsemalt.

Näiteks USA-s Joke Spin Hoods pered ühe­ kordset otsetoetust dollarit täiskasvanu ja dollarit lapse kohta, kui pere aastane sisse­ tulek jäi alla dollari või 75 dollari üksi elava inimese kohta.

See on üle ­keskmise keskklassi taseme. Praegu arenenud maailmas väga levinud jõuliste riiklike Joke Spin Hoods abil leevendatava majanduskriisi vältel on vist ­enimkorratud Winston Chur­ chilli mõte, mille kohaselt ei tohi head kriisi lasta raisku minna. On tõesti õige aeg ma­ janduse stimuleerimise käigus lahendada suuri struktuurseid probleeme.

Erakorraline pensio­ nitõus on ka majanduse toeta­ miseks sobiv meede, sest jõuab suhteliselt kiiresti reaalmajan­ dusse. Seda võiks teha isegi ­varem kui aprillis. Käesoleva aasta alguses aval­ datud Eurostati ülevaatest sel­ gus kurb tõsiasi: Eesti vanadus­ pensionärid on suhteliselt Euroo­­pa Liidu kõige vaesemad.

Kui Euroopa Liidus keskmiselt oli Kahetsusväärsel kombel ei ole seda, et meie tänased eakad on Euroopa Lii­ dus ühes kõige suuremas vae­ Sisuliselt seisneb küsimus selles, kui kaugele võib minna kohtuvõim põhiseaduses sätes­ tatud üldisemate põhimõtete jõustamisel, kus on aga piir, kust kohtuvõim poliitilistesse otsustesse enam sekkuda ei saa.

Siiani on Riigikohus olnud küllaltki ettevaatlik sääraste suure ka fi­ nantsilise mõjuga sotsiaalset õiglust tagavate küsimuste la­ hendamisel. Paljuski on see tingitud sellest, et taolised ­ põhimõttelised küsimused pole seni Riigikohtu lauale veel jõudnudki.

Joke Spin Hoods