Kaed Hurt harjade.

Saba on pikk ja sabaots kaardunud vähem või rohkem rõngakujuliselt. Tähtis ja vähem tähtis jõevähi kaitses. Täielik püügikeeld tundub allakirjutanule siiski pigem loosungitega lehvitamise ja seaduskuulekate püüdjate ahistamisena.

Tavaliselt, koos käte liigeste valu, on hommikul tuimus, jäikus justkui kannad käed tihedalt kinnas. Aja jooksul deformeerub harja deformeerub, lihased, nahk kasvab jämedamaks, õhukesed, sõrmed kaotavad võime teha head tööd.

Kaed Hurt harjade

See juhtub, et käte liigeste valu põhjustab podagra kusihappe sadestumine. Põletiku fookuse kohal olev nahk muutub punaseks, põletustunne, palavik. Kui valu käes põhjustab podagra, peate lisaks ravimitele järgima dieeti, minimeerides nii puriinide liha, kalaaga ka alkohoolsete jookide ja tugeva kohvi tarbimist.

Kui valu on lokaliseerunud vasakus käes ja samal ajal "annab" suurema naha, kaasneb naha hellitus, hingamisraskused, külm higi ja ärevus mõnikord tugevad, isegi paanikahoodkutsutakse hädaabi. Sest see võib olla müokardiinfarkti märk.

Kuidas vähendada valu kodus Sageli on liigse füüsilise koormuse poolt põhjustatud valu käes. Oma esimese palwe panin ma iseäranis neile ette, kes kirjatööga enam on harjunud, nimelt ka meie emakeele iseloomu terawamine tähele on pannud.

13-year-old boy dies just over week after fight at Moreno Valley school, authorities say - ABC7

Aga minu praegune Tõine palwe astub kõikide ette, kes iganes sulge Kaed Hurt harjade pruukida, oma rahwast tunnewad ja meie wana-aja tundmiseks terakesi kokku tahawad kanda. Lühidelt kokku wõttes ütlen: Mina palun armsaid lugijaid, igasuguseid rahwamälestusi ehk wanawara, mis esiwanemate elust tunnistust annawad, paberisse panna ja lahkeste minu kätte saata. Olgu teadus mõnel ehk mõnikord ka pisukene, tõiste hulgas wõib ta wäga täht­saks tõusta, nagu näutu kiilukene mõnikord suurt ehituse kiwi kinnitab.

Pisukestest liiwaterakestest on kõrged mäed loodud; nõnda ehitab ka uurija inimese waim teaduse tera­kestest kauni ja nägusa teaduse templi üles. Mida enam materjaali kokku on kantud, seda julgem ja rõõmsam on lootus, et ehitus kõlblik saab olema.

Afganistani hurt – suursugune koer

Et armas lugija selgemine ära wõiks näha, mis ma palun, ja siis enese kohta otsuse teha, kudas tema omalt poolt isamaa­ teadusetööd wõib aidata, siis panen laiema plaani ette. Eesti muinasaja tundmiseks on wäga tähtsad: I. Eestirahwa ennemuistsed jutud. Neid on rahwasuus nii palju, et seda, Kaed Hurt harjade senni ju on kirja pandud, paljalt korjamise alustuseks wõib arwata.

Suurem wara on weel kõik wälja kaewamata. Eestirahwa wanadsõnad ehk tarkuse terad. Eestirahwa wanad mõistatused. Wanu sõnu ja mõistatusi on õnnis uurija Dr. Wiedemann kauni hulga kogunud ja trükki pannud, aga ka neid on rahwasuus palju enam olemas. Wanad kombed ja pruugid. Wana rahwausk ja ebausk.

Miks käte liigesed valusid

Kahest wiimsest materjaalist on mitmed auuwäärt uuri­jad, nimelt Dr. Kreutzwald ja Dr. Wiedemann küll ka mõn­dagi juba üles pannud ja teaduse walge ette toonud, aga kui ligemalt nende ülespanekutega tutwaks oled saanud, näed pea, et üksi järi puudusi ehk aukusid leiad, mis täitmata.

Muidugi ei ütle seda mina kudagi nimetatud meeste töö ehk auu alandamiseks — nad on kadumata tööd teinud, — waid ma tahan aga elawaste meele tuletada, kudas meie kohus on, nende põhja pääl edasi ehitada ja mitte suikuma ehk tuimaks jääda. Üks Kaed Hurt harjade ei jõua siin ial kõik ära teha, otse sellepärast on tarwis, et igamees jõudu mööda tööst osa wõtab. Wäga soowida oleks ja saaks wägewaste isamaa uurimise tööd aitama, kui kaht järgmist nõuu wastu wõetakse ja täi­detakse: Esiteks.

Armas lugija käigu kuus ülemal seiswat punkti läbi ja kirjutagu kõik üles, mis tema neist teab, senni kuulnud ja tähele pannud, ilma et temal tarwis oleks senna tänna küsima ja kuulama hakata.

Mina wõin ette julge olla, et iga Eestlane nõnda kauni lisa wana-aja tundmiseks kokku wõib panna. Mitmelt poolt kokku tulnud materjaalid täiendawad ükstõist ja saadawad tõiste hulgas suurt kasu.

Ehk tõiseks.

Eestlane olen: Jakob Hurt | ERR | Digihoidla

Keegi wõtab ühe ehk ainult paari ülemal seiswaist punktidest iseäranis uurimise kombel käsile, teeb selle üksiku põllu pääl iseäranis hoolega tööd, küsib, kuu­lab, korjab muunde käest ja püüab oma Kaed Hurt harjade põldu nii laialt ja sügawalt ära arida kui iganes wõimalik. See kombe sünnib iseäranis nooremaile, kes nobedamad ja omas elus lahtisemad on kui wanemad inimesed.

Tõusku siis õige palju noori wendi ja õdesid, kes sell kombel kindla uurimise asja käsile wõtawad ja wana-aja tundmist kaswatawad kas mõne tähtsa laulude- wõi wanasõnade- wõi juttude- mõistatustekoguga wõi mõne muu tähtsa korjandusega.

Wana laulude kohta tuleb iseäranis tähendada, et nende wiimne korjamise aeg praegu käes on.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele

Üks inimese iga weel edasi, siis ei saa neid rahwasuust enam ühtainust leitama. Ennewanast lauldi neid igal pool Eestlaste maal igasuguses elu olemises, nagu nüüdki weel Setumaal, aga praegu on Eestis ja Liiwis endine wana rahwalaul kustunud. Uuema aja waim on neile suretawaks katkuks saanud. Siiski on weel wanemaid inimesi leida, nimelt naesterahwaid, kes wana laulude sõnu oskawad ja ette wõiwad ütelda.

Nende suust korjatagu weel, mis wanast ja ülitähtsast esiwanemate waimuwarast meie päewini on ulatunud. Kes siis ei tahaks et neil kodus koerad omavahel hästi läbi ei saaks või peaks eraldatuses elama sest kokku saades tekiks tülid.

Kaed Hurt harjade

Sotsialiseerimine aga toimub kauem kui vaid kasvataja juures kutsikaeas — kõik uued kohad ja olukorrad on esimesel eluaastal sotsialiseerumiseks. Afganistani hurt on täiesti perekoer, isegi, kui talle mingil põhjusel mõni pereliige on natuke rohkem armsam, on ikkagi tema jaoks tema pere tähtis.

Kui talle on tema koht pereliikmete seas selge, siis on afgaani hurt harva probleemne koer.

Selgeltnägijate tuleproov Keila moodi – Harju Elu

Oluline on rutiin ja kindlad piirid keeldudes ja käskudes — nendes piirides elab ta meeleldi ja täie mõnuga. Tihti ollakse üllatunud saades teada, et afgaani hurt on toakoer ja nii see on: järelvalveta neid õues ei peeta.

Kaed Hurt harjade

Veel teinegi valearvamus on see, et arvatakse, et suur tõug ja vajab suurt maja. Tegelikult sobib ta ülihästi kasvõi kahetoalisesse korterisse, sest nad on toas rahulikud diivanil peesitajad. Kauni koera kõnnak on vaikne nagu kassil ja inimesi ta tähelepanuvajadusega ei tüüta, kuid soovib olla pere tegemistega kursis.

Eestlane olen: Jakob Hurt

Läbisaamine teistega Paljudes kodudes on rohkem kui üks afgaani hurt — nad on väga head n-ö karjas sõbralikult elavad koerad. Võõraste koertega kohtudes võiks öelda nii, et enamuses ei ole nad eriti huvitatud teistest tõugudest, nad ilmutavad ükskõiksust ja pole võõrad ka juhud, kus hoiatavad haugatusega eemalt, et ei soovi tutvuda — palun mitte tulla mind nuuskima!

Kaed Hurt harjade

Kui eemalt tulija on afgaani hurt, siis näevad nad seda juba kaugelt ja ilmutavad rõõmsat elevust. Muidugi on tõu piires olemas ka vastupidiseid ja erinevaid juhte. Võõraste inimeste suhtes on nad ükskõiksed või isegi reserveeritud. See näeb välja nii, et keeravad ära, kui võõrad neid silitada sooviksid.

Miks käed valutavad? Harjutused tunneli sündroomi korral. Tunneli sündroomi ennetamine

On ka vastupidise käitumisega afgaani hurtasid, kes kohe teevad kindlaks, kas võõral midagi head taskus on — kui ei ole, siis kaotavad tema suhtes igasuguse huvi. Mõni on aga lausa nii üleolevalt nahaalne, et ei pelga ka võõral kotilukku avamast ja võtmast, mis talle meeldib. Treenimine ja koerasport Afgaani on väga lihtne treenida — selles mahus, mis selle tõuga kooselamiseks vaja.

Selleks pole vaja neid viia spetsiaalselt trennidesse, vaid nad omandavad kõik vajaliku lausa lennult — ja naljaga pooleks öelduna ka mittevajaliku. Ka Ervin rõhutas vajadust külastada arste ning neile enda hädadest rääkida. Ise on Kaed Hurt harjade ennast üheksal korral Indias täiendanud. Publikuga tegi ka katse, kus käed on koos sõrmseongus ning küünarnukid olid tõstetud õlgade kõrgusele.

Mida teha, kui käed haiget teevad

Mõnel jäid sõrmed kinni, mõnel mitte. Küsimuste voorul olid pärimised seinast seina. Tunti huvi, millal algab sarja uus hooaeg. Kas selgeltnägijad teineteist segavad ka? Mart Laisk ütles, et salvestusel oli alati tugev peretunne.

Ervini arvates segavad pigem kaamera, valgustus ja helimehed kui kaaslased. Ervin ja tema Indiast kaasa toodud abivahendid.