Olgade julged. be of good cheer in Estonian - English-Estonian Dictionary | Glosbe

Spurgeon Minu Issanda sõnad ahistuse kohta vastavad tõele. Nad ei anna alla, nad ei alistu ja kui nad visatakse keerulistesse olukordadesse, tõusevad nad üles. Ta jääb stressirohketes olukordades rahulikuks. Järgige meie eeskuju ja lisage oma sisekujundusele dramaatikat, vastandades naturaalseid toone julgemate värvidega.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Artriidi artroosi kaes poidla valu

Paranda seda teksti. Ärge kartke mitte!

Meie KG - Helena Paiste: „Olge julged, mu kaasmaalased!“

Mida näeme selle kuuldud Pühakirja sõna saatel Matt. Waata möllamas on kohutaw torm. Laksuwad lained. Laew on hädas, Inimesed hirmul. Ja Peetrus sammubki Jeesuse poole, julgustatud ta kutsest: Tule!

Liit: head liikumispuudega inimesed, olge julged enda muredest rääkima!

Aga hakkab wajuma. Aus hirm, uus ahastus. Ja lõpuks, salm kõik tulewad, kui meri waikseks jäänud, tulewad täis aukartust ja kummardawad teda, s. Mis tahab see Pühakirja sõna meile öelda?

Probleemid luude ja liigestega Artroosi ravi Slovakkias

Ammu see oli, kui laksusid lained. Möllas torm ja oli nii õudne, nii õudne!

Spin poles valus Uhise harja valutab, kui

Kokku warisesid kuningriigid. Woolas meeste weri, keda tapeti. Ääwinesid linnad ja külad. Nende tunnete käes wärisesid paljud südamed. Mina olen see, ärge kartke! Eks mina, Jeesus, wiibi teiega, kui ka langema peaks kõik!

Olge julge: uued viisid looduslikkuse esiletoomiseks Naturaalsete toonide ja tekstuuride kasutamine koos kaasaegsete värvidega võib anda teie kodule uue julge ilme. Looduses leiduvates pehmetes ja õrnades värvides on midagi rahustavat.

Sul on ju warjupaik! Kangem, kui su kaitsja, pole lainte kärk! Sellepärast: ära karda, ole julge mina olen see! Neil aegul omas mõnigi süda mis wärises, troosti ja rahu sellest teadmisest. Olgade julged mehed, kelle süda tuk sus ainult rcchwale oma rõõmuks ja uhkuseks peame ütlema, neid on meil olnud!

Nii sündiski et wägeivad kokku warisesid, ja jõuetu, nõrk, keda senini tähelegi ei pandud, esile tuli: See oli waba ja iseseisew Eesti! Usk puhta ja püha asja sisse, Olgade julged oma rahwa ja maa sisse, see oli mis kuuldawale tõi ja meestesoo wapraks lõi: ära karda, ole julge mina olen see!

Kuigi tormisel ajal su õnnistuse tund on see!

  1. OLGE JULGED JA TUTVUGE ETTEVõTTE RääKIMISEGA OMA TööANDJA BRäNDISTRATEEGIA NIMEL - ÄRI -
  2. Nad pole täiu likud, teevad vigu, kuid on julged.
  3. Issand on ustav: Olge julged, mina olen maailma ära võitnud!
  4. Maailmas on teil ahistust, ent olge julged, Mina olen maailma ära võitnud

Nüüd ole mees ja ole walmis. Ole tuline maimust! Ja siis ärkas me rahwas. Ärkas, kui üks mees. Püha tuli loitis altai il. Ja paremate poegade rinnust kostis igatsew sõna : Kui tõesli 61 n a, m e õnnistuse tund, meile löönud oled luba, et ma sinu juure tõttaksin!

Olge rõõmsad

Esimestena kergesti waimustatud koolipoisid. Siis kaine mehe meel elukutselised sõdurid. Tõttasid oma paleusele, päikesele wastu, kuid paljud langesid. Ask oma asja sisse hakkas nõrkema ja kaksipidi mõtlemised leidsid aset.

Kogu ümbrus waatles imestusega Eesti käekäiku ja saawutusi, Eesti enese süda aga tundis elawalt Issanda aikawat kätt oma saatuse juhtimises!

Charles H. Spurgeon Minu Issanda sõnad ahistuse kohta vastavad tõele. Kahtlemata ja mul on neis oma osa. Peksumasin pole veel seisma jäänud ja mul pole lootustki, et see varsti seiskub, kui ma alles rehepeksu juures olen.

Aga Olgade julged lahti! Kas pole ka praegu weel märgata tundemärke, mis mitmeid wärisedes hüüdma panewad: Me lähme hukka! Me upume I? Kui meeletuletada ajakirjanduse sagedaid awaldusi selle kohta, kuidas mõnel puhul südametunnistuseta olekus riigi warandusi omandatud; kuidas meie ärkawa riigi suuremaks tuluallikaks v n alkohol, see alkohol mis rohelise maona häwitab kõik Olgade julged kõlbline; kuidas alles hiljuti weel leidus Olgade julged, kes ise riigilt palka saades, ometi ei häbenenud Olgade julged aluseid õõnestada; kuidas mõned ringid usuõpetuse küsimuses nagu mängides mööda hiiliwad selle st, mis oli rahwa hääl ja rahwa tahtmine.

Kas pole mädapaised? Seal waatab tõsiasi Jeesuse ja Peetruse wahekorrast meile silmi, nagu tahaks ta öelda: upud kui oled üksi l Pääsed kui haarad kinni Issanda käest!

Ja wõis isegi wee peal wiibida, imeks kogu ümbrusele! See tähendab meile: Eestigi kodul on õnnistus osaks, kuita Jeesuse kätt omale saatjaks wötab!

Maailmas on teil ahistust, ent olge julged, Mina olen maailma ära võitnud

Olgem otsekohesed: 1 Kas on paremat kõlblist kaswatust kui Jeesuse Olgade julged, mis meid tuliseks teha tahaks armastuse elule, abiandwale ja osawötlikule olekule?! Ja mul on pant mis loota laseb, et wara wõi hilja see sünnib. Et meie rahwas kui üks pere Jeesuse käest kinni haarab ja õnnelikku ja õnnis tatul elu algab.

Ei taha ma sugugi see olla, kes uvpuwat mõjumisega ähwardama tuleks, ei, selleks jätkub mul waewalt jõudu ja õigust olla kadumist kuulutawaks prohwetiks keset ärkawat elu.

Armastades oma maad ja rahwast tunnen ma aga üht panti, mis poositiiwne. See peitub meie isamaa lauludes. Kas oled, armas lugeja, wahel mõtlema jäänud: kust Olgade julged see et meie isamaa laulud, nii palju kui neist rahwa hinges omale aset on leidnud, kõik usuliste helidega on.

Ei ole õige kui ütleksime, nad on usulisest minewikust pärit. Ei, need laulud on usulisest rahwa hingelaadi st pärit! Aga: kui areneb wälja ja wabaneb minewiku wigadest kõrgeaateline ristiusu kirik, usuisa Luteruse waimuwabaduse wäes ja Eesti rahwa omapärastes oludes, siis Olgade julged tal poolehoid jälle käes! Rahwa hing on sellele pandiks! Nii wõib käesolewa aasta rahwa ja riigi pidulikul jüngmusel kirik end tunda, kui ema: kui ema kes oma last armastab, kes Olgade julged silmadega teda saadab, kes walmis omast ka ajuti nõrgast jõust teda toetama ja aitama kus tarwis, tema eest palwetama ja ta elukäiku õnnistama; kui ema, kes kurb on, kui laps ülemeelseks muutub, aga ikkagi ema, kes oodata oskab ja seda kindlasti teab, Olgade julged wara wõi hilja südamlikus sõpruses ja käsikäes kõndima saame ikka!

Olgem rõõmsad oma elu piduliku sündmuse puhul ja olgem tänulikud Looja wastu!

Olge julged ja tutvuge ettevõtte sõnavõtuga oma tööandja brändistrateegia nimel

Tundkem ära Tema kätt ja Tema armastawat osa meie riigi rajamise päiwilt. Ähist tunnet ja ühtlast waimu on meil selleks tarwis, ja nimelt seda igatsust ja waimu, mis meid juhiks Jeesuse juure! Armastuse tööd ja armastawat olekut Tema nimel ja Tema käest. Paul Kuusik, Türi kog.