Uhine haigus, mis see on

Ajumahu vähenemist võib näha peaaju uuringul. Aga see, mis on loomulik, sõltub ühistest arusaamadest konkreetsetes kultuurides ja sugugi mitte harva on lahknevusi erinevate sotsiaalsete gruppide seas. Mälu toimimises on oluline roll atsetüülkoliinil, mis peab sidet närvirakkude vahel. Hispaania gripp saavutas pandeemilise leviku, tappes mln inimest Earn et al.

Nakkushaiguste tõrje nõuded 1 Nakkushaiguste tõrje nõuetes nähakse ette nakkushaiguste tõrje ja epideemilise leviku tõkestamise juhised. Haiglanakkuse seire, ennetamine ja tõrje 1 Haiglanakkus on nakkus, mida patsiendil ei olnud enne haiglasse või teise tervishoiuteenust osutavasse ettevõttesse minekut või mis ei ole eelmises sellises asutuses viibimise jääknäht, vaid on tekkinud patsiendil seal viibimise ajal või seal saadud ravi tagajärjel ja mille tunnused ilmnevad kas seal Uhine haigus ajal või pärast sealt lahkumist.

Tööandja kohustused nakkushaiguste tõrjel Tööandja on kohustatud: 1 looma tööaladel, kus on nakkushaigusesse nakatumise oht, töötajatele võimalikult nakkusohutud tööolud; 2 tagama nakkusohutusnõuete täitmise töötamiskohal; 3 tagama käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud tööalade töötajate immuniseerimise ja mis see on ennetava ravi; 4 lubama töötajal nakkushaiguse või haiguskandluse avastamiseks käia tööajal terviseuuringul või vältimatu abi korras immuniseerimisel; 5 vältima haigustekitajate levikut toorme või valmistoodangu Artroos on ennustatud ravi 6 hoolitsema nakkusohtlike jäätmete kahjutustamise eest.

Eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamise nõuded 1 Eriti ohtliku nakkushaiguse kahtluse või diagnoosimise korral võib sotsiaalminister Tervisekaitseinspektsiooni ettepanekul moodustada haiguskoldes nakkusohu likvideerimiseks ja nakkushaiguse leviku tõkestamise juhtimiseks riikliku nakkustõrjekomisjoni või maavanem Tervisekaitseinspektsiooni kohaliku asutuse direktori ettepanekul maakonna nakkustõrjekomisjoni. Nakkushaiguste leviku tõkestamine eriolukorra ajal Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks eriolukorra ajal abinõusid rakendades järgitakse eriolukorra seadust RT I8, ;57, ;57, ; 61, ; 63, Karantiini kehtestamine ja lõpetamine 1 Karantiin on inimeste, kaupade ja sõidukite liikumise ning teenuste osutamise piirang, mille kohaldamise eesmärk on vältida eriti ohtliku nakkushaiguse levikut haiguskoldest väljapoole.

Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamine 1 Nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab Tervisekaitseinspektsioon talle laekuvate epidemioloogiliste, laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel.

Tervisekaitsenõuete kehtestamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks 1 Nakkusohtlik on toit, toidukaup või toode, mille kaudu levib nakkushaigus või mis on otseselt nakkusohtlik ja mis võib osutuda ohtlikuks inimese elule või tervisele nakkuse leviku tõttu.

Kuid lihashaigus, näiteks Pompe haigus võib mõjutada kõiki lihaseid kogu kehas, sealhulgas: Skeletilihased, mis toetavad luustikku, nt selja- ja kätelihased.

Südamelihas, mis kindlustab südametegevuse ja organismi vereringe toimimise. Hingamislihased vahelihas ehk diafragmamis aitavad hingata respiratsioon. Ajumahu vähenemist võib näha peaaju uuringul. Seoses rahvastiku vananemisega kasvab Alzheimeri tõppe haigestumise sagedus.

Uhine haigus, mis see on

Seetõttu on oluline ühiskonna teadlikkust sellest haigusest suurendada. Alzheimeri tõve ravi aeglustab haiguse kulgu, mistõttu on oluline võimalikult varakult arstile pöörduda. Patsiendijuhend, mida praegu loete, on mõeldud Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele, Uhine haigus ka kõigile teistele huvilistele. Juhendi eesmärk on aidata Alzheimeri tõvega inimestel ja nende lähedastel mõista haiguse olemust, diagnoosimist ja ravi ning leida tekkivate probleemide korral sobivaid lahendusi.

Terviklikumad teadmised võimaldavad haigust varem ära tunda ning patsiente paremini mõista ja aidata. Atsetüülkoliin — virgatsaine, mis peab ajus sidet närvirakkude vahel. Alzheimeri tõbi põhjustab ajus atsetüülkoliini nappust. Dementsus — mälu, vaimsete võimete ja igapäevategevustega toimetuleku süvenev halvenemine määrani, kus inimene Uhine haigus kõrvalist abi.

Breadcrumb

Eestkoste — õigussuhe, kus kohus määrab eestkostja piiratud teovõimega inimese eestkostetava isiklike ja varaliste õiguste kaitseks mis see on eestkostetava eest seadusest tulenevate ja kohtu poolt määratud konkreetsete tegude tegemiseks.

Glutamaat — virgatsaine, mis peab ajus sidet närvirakkude vahel. Alzheimeri tõbi põhjustab liigset glutamaadi vabanemist. Peamine hooldaja ingl primary caregiver — patsiendi lähedane või muu patsiendi heaolu eest vastutav inimene. Teovõime — võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. Teovõime olemasolu eeldab, et inimene saab adekvaatselt aru oma tegude tähendusest. Vaimse seisundi lühiuuring — dementsuse diagnoosiks ja haiguse raskusastme hindamiseks kasutatav sõeltest.

Pange tähele! Mälu ja õpitud oskuste halvenemisel pöörduge perearsti poole. Kui märkate neid muutuseid oma lähedasel, aidake tal minna perearsti vastuvõtule. Olge temaga kaasas, et vajadusel aidata muutusi kirjeldada. Perearsti juurde pöörduge kiiresti siis, kui probleemid on tekkinud järsku ja süvenevad päevade, nädalate või kuudega. Mäluhäire põhjuste selgitamiseks tehakse teste ja vereproove, samuti kompuuter- või magnetresonantstomograafilisi uuringuid.

Alzheimeri tõve diagnoosimisel alustatakse raviga, mis aitab igapäevategevusteks vajalikke oskusi säilitada ja aeglustab mäluhäirete süvenemist. Ravimitega ei ole võimalik haigust välja ravida. Meelepetete nt viirastuste nägemise Uhine haigus, meeleolu kõikumiste, hirmuhoogude, agressiivse käitumise puhul pöörduge abi saamiseks perearsti või psühhiaatri poole.

Alzheimeri tõvega inimestel esineb sageli psüühika- ja käitumishäireid. Need võivad haigusega kaasneda, kuid nende põhjus võib olla ka teiste kaasuvate haiguste ebapiisav ravi. Käitumishäired halvendavad oluliselt igapäevaeluga toimetulekut.

Mälu- ja käitumishäired muudavad keeruliseks suhted pereliikmetega ja lähedastega ning raskendavad igapäevaseid asjaajamisi. Mäluhäirega inimesel peaks olema lähedane, kes saab teda aidata igapäevatoimingute juures ja ka juriidiliste küsimuste lahendamisel.

Info Alzheimeri tõvega inimestele ja nende lähedastele - Ravijuhend

Raha- omandi- ja varaküsimused peaksid olema kokku lepitud juba siis, kui Alzheimeri tõvega inimene on veel otsustusvõimeline. Alzheimeri tõbi mõjutab mälu, ruumitaju, orienteerumist, mõtlemise kiirust ja reageerimisvõimet. Seetõttu muutub autojuhtimine keerukamaks ja liiklusohutuse tagamiseks piiratakse Alzheimeri tõbe põdeva inimese sõiduõigust.

Alzheimeri tõvega inimesel võib kriitikameel oma võimete suhtes väheneda. Jälgige Alzheimeri tõbe põdeva inimese oskust autot juhtida ja majapidamismasinaid käsitseda. Kui ta ei saa seda Uhine haigus ohutult, tuleb nendest tegevustest loobuda.

Alzheimeri tõbi on raske ja süvenev haigus ning haige eest hoolitsemine kurnab füüsiliselt ja emotsionaalselt lähedasi. Läbipõlemist aitab vähendada või ära hoida haiguse eripäradest aru saamine ning toimetuleku õppimine uues olukorras.

Abi saamiseks soovitame pöörduda kliinilise psühholoogi või psühhoterapeudi poole.

Haigus ja tõbi

Viited kasulikule lugemismaterjalile leiate juhendi lõpust. Põhjused Alzheimeri tõve Uhine haigus ei ole siiani päris selged. Varase algusega Alzheimeri tõbi avaldub enne Kui teil on Alzheimeri tõvega sugulasi ja on küsimusi haiguse pärilikkuse kohta, on soovitatav konsulteerida geneetikuga Hilise algusega Alzheimeri tõbe esineb varasest Alzheimerist palju sagedamini. Ei ole täpselt teada, miks mõnel inimesel kujuneb Alzheimeri tõbi, kuid mõnel jääb mõistus elu lõpuni selgeks.

Oma rolli mängivad tõenäoliselt nii geneetilised ja keskkondlikud tegurid kui ka elustiil. Kõige kindlam teadaolev riskitegur on vanus. Sümptomeid, mida põhjustavad vaevuste ja haiguse sotsiaalsed allikad, käsitleme me kui meditsiinilisi probleeme. Mis see on elustiili muutmise ideoloogias süüdistame me ohvrit. Nii vähk kui südamehaigus, tugevdavad meie arusaama meie aja ohtudest ja paljude inimese poolt tekitatud hädade allikatest.

Kuid valitsuse reaktsioon on mõeldud ähmastama visiooni haigusest sickness kui millestki, mis annab mõista, et midagi on valesti sotsiaalse korraga ja seda asendama muutma meditsiiniliseks kitsalt tehniliste küsimustega. Kas on veel paremat peeglit, et näha, millised me oleme? Nii nagu vähi ja südamehaiguse kohta, saame genitaalse herpese ja AIDSi kohta öelda, et need haigused toovad inimeseni teatud kultuurilise tähenduse Brandt Nii nagu varem süüfilise ja tripperi juhtumite puhul, häbimärgistavad nüüd herpes ja AIDS ohvri valuliku ja viimatimainitu puhul surmava sugulisel teel nakkava patu märgiga.

Uhine haigus, mis see on

mis see on Samas annab reaktsioon nendele haigustele märku, et üleüldine seksuaalsuse kommertsialiseerunud kujutamine postindustriaalses kapitalistlikus ühiskonnas peidab endas topeltstandardit, nii amoraalse juhusliku sugulise vahekorra lubamist individuaalsete õiguste ja tarbijaväärtuste kattevarjus, kui ka kõrget olgugi Kui dries-ups üsna silmakirjalikku moraali, suguhaiguslike tagajärgede hukkamõistu.

Kas sa tead, mida see tähendab! Need tähendused kätkevad hirmu pikalevenivast ja varasest surmast, ähvarduse inetuks tegevast ravist koos sellega kaasneva keha- ja minapildi kaotusega, häbi ärateenitud haiguse pärast, homoseksuaalide diskrimineerimise jne.

See vutlar on kultuuriliselt märgistatud haiguse kaitsekilp, domineeriv ühiskondlik sümbol, mis, olles kord inimesele rakendatud, muserdab põhjalikult selle inimese identiteeti ja millest pole kerge vabaneda. Veidi vähem kultuurilist tähendust näitlikustab võhiklik arusaam kõrgvererõhutõvest Põhja-Ameerikas.

 1. Новый Джезерак будет иметь новых друзей, новые интересы, но и старый Джезерак - в той степени, в которой я пожелаю его сохранить, - все еще будет существовать.
 2. Pneumoonia valus liigesed

Blumhageni uurimus kirjeldab kõrgvererõhutõvega seonduvaid uskumusi, mida toetasid peamiselt keskklassi kuuluvad kolledzhiharidusega patsiendid Seattle'is. Võhiklik mudel peab mis see on olemuseks liigset pinget, mitte ilmtingimata kõrget vererõhku, kuigi just viimane on see, mida see termin biomeditsiinilises kasutuses tähendab. Mis see on näitab, et kõrgvererõhutõve võhiklik tõlgendamine haigusena illness on Põhja-Ameerika rahvapärane mudel, mis aitab seletada sagedast allumatust antud haiguse vastu kasutatavale meditsiinilisele ravirezhiimile.

Allumatust peavad arstid kõrgvererõhutõve tõhusa ravimise peamiseks takistuseks. Kui ta ei tunne pinget, siis ta eitab, et tal on kõrgvererõhutõbi, ja ei võta ravimeid. Antud juhul on haiguse illness mudel tõve disease mudeli teine külg. Ravi objekt peab kontrollima oma vererõhku iga päev sõltumata stressist või pingest. See rahvapärane mudel koos oma mõjudega haigehooldusele osutub Põhja-Ameerika ühiskonnas laialt levinuks, hoolimata tervisealastest teavituskampaaniatest kliinikuis ja meedias.

Selle püsivus on kultuuriliste tähenduste säilimise jõu mõõdupuuks. Mitte ainuüksi haiguste nimetused pole väärtustega laetud. Ka sümptomid võivad kanda kultuurilisi tähendusi. Benveniste märgib oma ammuses, kuid endiselt huvipakkuvas töös sümptomite seostest iidse Indo-Euroopa kolmetise ühiskondliku jaotusega, et haavad, nägemise puudumine ja nõrkusest-väsimusest-jõuetusest koosnev kaebuste kompleks on Lääne ühiskonnas olnud eriliselt markeeritud ning seostunud vastavalt sõjaväeliste, preesterlike ja põllumajanduslike funktsioonidega.

 • Darwinlik meditsiin
 • Mis on valu olaliigese valu
 • Nakkushaiguste registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.
 • Mis on lihashaigused?
 • Amüotroofne lateraalskleroos – Vikipeedia
 • Eesti Haigekassa Juhendi rekvisiidid, võtmesõnad Otsingusõnad: patsiendijuhend, Alzheimeri tõbi, Alzheimeri tõve diagnostika, Alzheimeri tõve ravi, mäluhäire, dementsus, mis on dementsus, dementsuse tunnused, dementsuse diagnostika, dementsuse ravi, dementse hooldamine, dementse hooldus.
 • Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus – Riigi Teataja

Kroonilise valu kaebuste epideemia Põhja-Ameerikas viitab sellele, et valu omab meie tänapäevas erilist tähendust ja on nähtavasti murdnud neurasteenia väsimuse-nõrkuse kaebuste ülemvõimu. Ehk on isikliku vabaduse ja õnne saavutamise ideoloogia Põhja-Ameerika kultuuris omandanud paljude jaoks tähenduse, et see garanteerib vabanemise kannatustest ja valust. See mõte on silmatorkavas vastuolus suurele osale industrialiseerimata maailmast omase ootusega, et valu on elu ootuspärane osa ja seda peab taluma vaikides.

Põhimõte Uhine haigus ole selles, mis see on pelgalt teatud sümptomitele osutatakse mingites kindlates kultuurilistes ja ajaloolistes oludes erilist tähelepanu, vaid silmas tuleb pidada, et kõigi sümptomite tähendused, nagu ma olen juba eelnevalt märkinud, sõltuvad piirkondlikult tuntud teadmistest keha ja tema patoloogiate kohta.

Seega seostub nõrkus lokaalsetes Hiina kogukondades eluenergia qi kadumisega, mis on omakorda keskseks teemaks traditsioonilistes Hiina etnomeditsiinilistes teooriates. See teeb Hiina meditsiinilises teoorias sperma kaotamisest potentsiaalselt eluohtliku haiguse. Selle uskumustesüsteemi tõttu on traditsioonidele orienteeritud Hiina teismelised poisid ja noorukid eriliselt hirmul öise seemneerituse ja teiste seemnepurske vormide tagajärgede pärast; nende vaatenurk on rabavas kontrastis nende eakaaslaste omaga kaasaja Läänes, kus see tundub olevat positiivselt väärtustatud.

Navigeerimismenüü

Lõuna-Aasias, kus ajurveda meditsiinilise teooria kohaselt eritavad mõlemad, nii mees kui naine, seemnevedelikku, kannab valgevoolus sama hirmsat tähendust naiste jaoks.

Asjaolu, et mis see on seemne kadumine on biomeditsiinilise teooria järgi võimatu, illustreerib suurt semantilist lõhet haiguse illness ja tõve disease vahel. Eksisteerib suur valik n-ö kultuuriliselt seotud kaebusi vt Simons ja Hughes See on märk Põhja-Ameerika ühiskonna markeeritud mis see on, et sümptomid kannavad kindlat tähendust mitte ainult ühiskonnas tervikuna, vaid ka muudes eraldi eluvaldkondades, mille määravad ühiskonnaklass, rass, vanus ja sugu.

Menopausi kaebused on omased valgetele, keskealistele keskklassi naistele. Samas enamiku teiste kultuuride naised läbivad menopausi vaid mõne tõsisema kaebusega ning seda elumuutust ei käsitleta haigusena Kaufert ja Gilbert ; McKinlay ja McKinlay Kuid menopausi kaebusi rõhutavad meedia ja meedikud majanduslikel põhjustel. Need on jõudnud populaarsesse Põhja-Ameerika kultuuri kui märgid kardetud üleminekust vanemasse ikka ja aseksuaalsusesse ühiskonnas, mis on keskendunud nooruse kultusele ja seksuaalsele külgetõmbele.

 • VTK raamat - Sümptomite ja haiguste tähendus
 • Mis pohjustab liigeste poletikku
 • Kõik materjalid kuuluvad autorikaitse alla.
 • Джезерак устроился поудобнее в глубинах только что созданного им кресла.
 • В биологической анархии на планете было нечто недоброе, враждебное тому порядку и правильности, на которых основывались Лис и Диаспар.

Samamoodi on premenstruaalne sündroom sümptomite kogu, mis on ennekuulmatu suurema osa maailma jaoks ja ka Uhine haigus Ühendriikide traditsiooniliste etniliste gruppide liikmete jaoks, kuid mis on järjest enam omane valgele, Põhja-Ameerika keskklassile. Mitte-Lääne arstid käsitlevad premenstruaalset sündroomi siiski kui järjekordset näidet Lääne keskklassi inimese tahtmatusest taluda valu või kannatust, ükskõik kui väike või ootuspärane see ka on.

Võib-olla on selle Olaliigendi neuriidi ravi tähendus tingitud tugevalt vastandlikest tunnetest, mis seostuvad traditsiooniliselt sugu edasikandvate funktsioonidega ja naiselikkusega Lääne ühiskonna naiste hulgas. Need märgivad rahvuslikku, klassilist ja kindla ajamomendi sisserändaja staatust. Need peaksid professionaalsetele tervishoiutöötajatele märku andma peamistest kultuurilistest erinevustest, mis eeldavad läbitunnetatud seisukohavõtte.

Liialt sageli virgutavad need aga hoopis traditsioonilisi etnilisi stereotüüpe, mis võivad avaldada ebasoovitavat mõju haigehooldusele. Kultuuriliselt esiletõusvad haigused informeerivad meid muutustest, kuid samuti järjepidevusest ajas ja ruumis.

Teadlikkus tähendusest, mida kannab rinnas olev valulik tükk, ei piirdu enam rikkamate ja haritud naistega Põhja-Ameerikas ning köhimise ja kähisemise potentsiaalne füsioloogiline tähendus suitsetajate seas on rohkem teadvustatud kui minevikus.

Haiguse (illness) tähendused

Või mis see on näide: verine sülg, õhetav jume ja peen kahvatus, mis on nii hästi tuntud Iga nimetatud haiguse tähendus on etiooplaste jaoks teistsugune kui Bostoni elanike jaoks. Kus möllavad ägedad rahutused, nälg ja epideemilised nakkused, on vähe tõenäoline, et krooniliste seisundite sümptomid oleksid kohalikus kollektiivses teadvuses sama olulisel kohal kui ühiskondades, mis on läbinud ülemineku epideemilistest haigustest kroonilisteks vaevusteks, olles haiguslikkuse ja surevuse peamine põhjus.

Kiilaspäisus ja impotentsus keskealiste meeste seas, akne ja lühike kasv noorukite seas, tüsedus ja toitumishäired buliimia ja anoreksia teismeliste ja noorte täiskasvanud naiste seas ning kosmeetilised mured vanemate elanike seas on kultuuriliselt märgistatud seisundid, mis väljendavad tänapäeva Lääne ühiskonna nartsissistlikku eelsoodumust. Lagedapelguse hirm kodust lahkumise ees kohta on väidetud, et see väljendab koduseotuse sümptomi kaudu Lääne naise suutmatust valida karjääri tegemise ja koduperenaiseks olemise vahel Littlewood ja Lipsedge Praegusel hetkel köidab Alzheimeri tõvega kaasnev nõdrameelsus tähelepanu Põhja-Ameerikas kui vastuvõetamatu näitaja vananemise vääramatust kallaletungist isiku autonoomsusele.

Alkoholismi ümbernimetamine haiguseks ja laste ahistamise ümbernimetamine sümptomiks perekonna patoloogiast mis see on järjekordsed näited Lääne ühiskonna laienevast meditsiinistumise protsessist, kusjuures probleemid, mida varem iseloomustati ja käsitleti kui moraalseid, religioosseid või kriminaalseid, sõnastatakse ümber haigusteks ja tegeletakse nendega terapeutilise tehnoloogia abil.

Need probleemid avavad uue vaate Lääne ühiskonnale, näidates selle peamisi kultuurilisi probleeme ja konflikte. Kokkuvõttes tuleb rõhutada meie peamist argumenti, et kultuurilised tähendused märgistavad haiget inimest, tembeldades ta sageli soovimatute tunnustega, mida ei ole kerge eemale tõrjuda ega ka omaks võtta.

Sissejuhatus Haigus on organismi elutegevuse häire, mis tekib kahjulike välis- v. Evolutsiooniline meditsiin EM on peamiselt ndatel tekkinud teadussuund, mis otsib põhjuslikke e. Erinevalt klassikalisest meditsiinist, mis püüab vastata otsesel e.

Taoline pitser võib olla kas häbimärk mis see on sotsiaalne surm. Ükskõik kumb, tähendus ei mis see on, ehkki see võib olla mitmemõtteline ja selle tagajärgi on sõltuvalt tabandunud inimese kohast lokaalses kultuurilises süsteemis võimalik modelleerida. Inimesed erinevad selle poolest, millised ressursid neil on haiguse kultuuriliste tähenduste vastu võitlemiseks või nende ümbertöötamiseks.

Need tähendused kujutavad endast probleemi patsiendile, perekonnale ja arstile — igaüks neist sama raske, kui on vigastus ise. Sellist tüüpi haigustähenduste puhul väärib märkimist mis see on üks vaatekoht.

Haiguse kultuurilised tähendused kujundavad kannatuse Liigeste ravi Slovakkia Piestany kui erilise moraalse või hingelise vaevuse vormi. Ükskõik, kas kannatamine on vermitud meeleheite rituaalseks väljenduseks, paradigmaatiliseks moraalseks eksempliks selle kohta, kuidas valu ja kaotus peaksid sündima nagu Iiobi puhulvõi eksistentsiaalseks inimlikuks dilemmaks üksioleku üle mõttetus maailmas, kohalikud kultuurilised süsteemid pakuvad meile mõlemat — nii müüdi kui teoreetilise raamistikukui ka rituaalse käitumise kui väljakujunenud eeskirjamis teeb indiviidi kannatusseisundist antud grupi jaoks kehtiva sümboolse vormi.

Saksa fenomenoloog Plessner toob kannatamise kultuurilise olemuse esile just sellisel viisil. Tema järgi viib haigus tänapäeva Euroopas või Ameerika Ühendriikides haige inimese äratundmiseni Läänes lahusolevana käsitletava inimolemuse ühest fundamentaalsest aspektist: nimelt et igaüks meist on keha ja omab kogeb oma keha. Selles sõnastuses on haige inimene haige keha ja ta ka tunnetab end omavat haiget keha, mis on lahus minast viimast tajutakse, justkui oleks see keegi teine.

Selle tulemusena haige on ise haigus ja on ühtaegu ka eemaldunud, isegi võõrandunud haigusest. Tänapäeva Lääne kultuuriline orientatsioon aitab kaasa kannatuste kogemisele läbi nimelt selle vastastikuse seose, mille moodustavad tegelik kogemuse kogemine, ja see, kuidas igaüks meist suhestab end selle kogemusega kui jälgiv, pealtvaatav mina.

Me võime öelda, et kultuur täidab ruumi, mis jääb kahe nähtuse vahele, milleks on haiguse sickness vahetu väljendumine füsioloogilise protsessina ning haiguse kaudne ja seetõttu tähendusega laetud kogemine inimliku nähtusena — näiteks haigus kui kehamina võõrandunud osa, kui vahend üleminekuks või kui häbi või mure allikas.

Haigus omandab kannatuse tähenduse vastavalt sellele, kuidas keha ja mina vaheline suhe on edasi antud religioossete, moraalsete ja vaimset laadi kultuuriliste sümbolite näol.

Kuivõrd Lääne kehamina lahusoleku kogemust on eksporditud terve sajandi vältel kogu ülejäänud maailma kui moderniseerumise psühholoogilist koostisosa, on võimalik, et selline jagunemine kogemuseks ja tähenduseks saab vähemalt neile, kes on Lääne väärtustest kõige tugevamini mõjutatud, haiguse osas universaalseks üle terve maailma.

Esitagem käsitletud probleem sotsioloogilistes terminites. Järgides Schutzi võime vaadelda indiviidi ühiskonnas kui maailmas tegutsejat, kes kasutab igapäevases eluolus tervest mõistusest lähtuvat vaatenurka.

See vaatenurk pärineb kohalikust kultuurisüsteemist, milles see on üldiselt aktsepteeritud viis sotsiaalse reaalsuse kogemisel ja edasiandmisel samast vaatenurgast.

Mis on lihashaigus? Saage ülevaade lihashaiguse kahest tüübist

Me mitte ainult ei avasta, vaid ka loome tähendusi kogemuste kaudu, mille omandame kohates konkreetseid takistusi reaalses maailmas; takistused on tingitud näiteks olemasolevate ressursside ebavõrdsest jaotumisest või eluprobleemide ettearvamatusest või kontrollimatusest. Kui me puutume kokku takistustega, mida toob endaga kaasa mis see on elukogemus — lapse, vanema või abikaasa surm, töö või kodu kaotus, tõsine haigus, häiriv puue, raputatakse meid lahti meie tervemõistuslikust vaatest maailmale Keyes Me mis see on üleminekuolukorda, kus peame omaks võtma mõne muu vaate oma kogemusele.

Me võime selleks võtta moraalse vaate, et seletada ja kontrollida meie murede häirivaid eetilisi aspekte, või siis religioosse vaate, et anda asjadele mõte ja otsida võimalust ületada ebaõnn, või — järjest kasvavas joones — meditsiinilise vaate, et tulla toime oma vaevustega. Traditsioonilistes ühiskondades ankurdavad üldtuntud moraalsed ja religioossed vaated elukriiside kogemusele hirmud üldtunnustatud sotsiaalsete kontrolliinstitutsioonide külge, sidudes ohud kindlapiirilisteks tähendusvõrgustikeks.

Fragmenteeritud, pluralistlikus tänapäeva maailmas on hirm ja ärevus järjest enam vabalt voolav ja nõuab isiklikke protsesse, loomaks isikuomaseid tähendusi, et tõrjuda kõrvale üldomased moraalsed ja religioosed tähendused, mis määrasid meie esivanemate jaoks selle, kuidas kannatada vt Obeyesekere Kuna puudub üldaktsepteeritud kaanon, kuidas tõlgendada ebaõnne, on kaasaaegses maailmas täheldatav selge tendents selliste probleemide meditsiinistamise suunas ja seega pöördutakse just tervishoiu professionaalide ja teaduse kultuuriliselt tunnustatud autoriteedi poole, et saada vastuseid meie hädaolukordades.

Kui me aga võtamegi omaks meditsiinilise või teadusliku vaatenurga, ei aita see meil sellegipoolest toime tulla kannatamise probleemiga: tänapäevases biomeditsiinis ja teistes abistavates elukutsetes puudub haiguse käsitlemises teleoloogiline lähenemine, mille toel võiks käsitleda selliseid kannatamise komponente, nagu teadmatuse, korra ja kurjusega seotud küsimused, mis näivad olevat inimesele loomuomased.

Selle asemel käsitlevad tänapäevane meditsiiniline bürokraatia ja selle raames tegutsevad abistavad elukutsed, nagu me juba nägime, kannatust kui mehhaanilist masinariket, mis nõuab tehnilist parandust. Need korraldavad tõve disease probleemide jaoks terapeutilisi manipulatsioone, selle asemel, et anda tähenduslikke moraalseid või vaimseid vastuseid haigusprobleemidele illness problems. Kliinilise ja käitumusliku teaduse valdkonna uurimustöödes puuduvad samuti kategooriad kannatamise kirjeldamiseks, pole ka tavapärast viisi salvestamaks seda patsientide ja perede räägitud haigusekogemise lugude kõige kontsentreeritumalt inimlikku dimensiooni.

Sümptomite skaalad, küsimustikud ja käitumuslikud testid selgitavad täpselt välja funktsionaalse kahjustuse ja puude, jättes elukvaliteedi muutuvaks suuruseks. Ning kannatamise koha pealt nad vaikivad. Kriipsujukulikult napp kujutluspilt patsientidest ja peredest, mis selliste uuringute põhjal paratamatult välja joonistub, on teaduslikus mõttes järjepidev, kuid sisult kehtetu; sellel on statistiline, mitte epistemoloogiline tähendus; see on ohtlik moonutamine.

Uhine haigus, mis see on

Selleks, et anda hinnanguid kannatamise kohta, on vaja palju enamat, kui mõne vastuse lisamist küsitlusformularile või standardiseeritud intervjuud; see on võimalik vaid siis, kui kehtiv informatsioon saadakse täiesti teistsugusel viisil — haiguste narratiividest.